Browsed by
Tag: hukum

Jangan panggil Israel? Betul atau tidak.

Jangan panggil Israel? Betul atau tidak.

Setiap kali berlaku konflik di Palestin, akan ada persoalan tentang perkara ini.

Ikuti ulasan Ustaz Salman Ali seperti dibawah.

Israel adalah Nabi Allah Yaaqub Bin Ishaq Bin Ibrahim A.S.
Israel juga adalah negara haram yang didirikan dan diperluaskan oleh Yahudi di kawasan Palestin yang dijajah.

Bila kita menyebut perkataan Israel dalam ertikata Nabi Yaaqub, hendaklah diucap dengan pujian dan penghormatan. Demikian juga tidak menjadi masalah untuk merendahkan serta menghina Israel dalam sebutan dan tulisan kalau yang dimaksudkan adalah negara haram yang didirikan.

Tidak tepat sesiapa yang kata jangan kutuk Israel tapi kutuklah Zionis dan Yahudi sahaja. Seni berbahasa bukanlah jumud sehingga setiap perkataan dinilai diluar konteks.

Sama seperti Nabi Yusuf A.S kata إنه ربي kepada perempuan yang menggodanya. Maksud Nabi Yusuf “dia (suamimu) adalah tuanku” yang telah layan aku dengan baik. Orang yang berakal tidak akan tersilap faham perkataan itu beerti “dia (suamimu) adalah tuhanku”. Meskipun perkataan رب boleh bermaksud tuan atau tuhan, tidak beerti boleh tukar maksud sesuka hati. Setiap perkataan ada konteksnya.

Facebook Ustaz Salman Ali

Istihalah Dalam Perspektif Hukum Islam

Istihalah Dalam Perspektif Hukum Islam

Berikutan perbincangan berkenaan Fatwa Pinggan Mangkuk Fine Bone China pada post yang lepas, ia telah menceritakan berkenaan istihalah semasa proses pembuatan pinggan mangkuk berkenaan yang telah menyebabkan lahirnya fatwa harus menggunakan pinggan mangkuk Fine Bone China ini.

Sekarang, mari kita teliti penulisan berkenaan Istihalah ini oleh Norhidayah binti Pauzi dan Saadan bin Man (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

Secara umumnya, istihalah bermaksud perubahan atau tranformasi (Abd dan Oemar, 1993). Istihalah merujuk kepada perubahan sesuatu yang najis kepada sesuatu yang suci (Abu al-`Abbas Ahmad, t.t).

Ibn Hajar al-Haytami berpandangan bahawa istihalah merupakan perubahan pada sifat atau fizikal bahan tetapi zat bahan tetap kekal (tiada perubahan) (Ibn Hajar al-Haytami, 2001).

Manakala, pandangan Wahbah Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menghuraikan istihalah sebagai proses perubahan zat asal (najis) kepada zat baru (suci). Contohnya, sesuatu yang najis bertukar menjadi suci atau sesuatu yang diharamkan berubah menjadi sesuatu yang diharuskan oleh syarak (Wahbah Zuhayli, 1997).

Ibn `Abidin menegaskan bahawa istihalah ialah perubahan zat yang berlaku dalam dua keadaan, sama ada perubahan secara keseluruhan (kulli) atau perubahan secara sebahagian (juz’i). Contohnya, pemprosesan buah zaitun yang terkena najis menjadi sabun dan arak bertukar menjadi cuka sama ada melalui proses semulajadi atau bukan semulajadi (Ibn `Abidin, 1966).

Ibn Nujaym dalam kitabnya al-Bahr al-Ra’iq menyatakan (Ibn Nujaym 1968):

“Sesuatu perkara yang sifat asalnya najis kemudian berubah menjadi zat yang suci seperti arak yang bertukar menjadi cuka. Para fuqaha tidak berbeza pandangan dalam perkara ini. Demikian juga, bangkai babi yang terjatuh ke dalam garam dan ia berubah menjadi garam. Maka, garam yang terhasil adalah suci. Begitu juga, najis binatang yang dibakar sehingga berubah menjadi abu. Maka, abu yang terhasil juga adalah suci.”

Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla turut menegaskan (Ibn Hazm, 1988):

“Sesuatu sifat bahan najis yang telah berubah menjadi  sifat suci, maka namanya juga akan berubah dan sifat najisnya juga terbatal. Oleh itu, bahan baru yang terhasil berbeza dari aspek nama, zat dan ciri-cirinya. Ia bukan lagi menjadi bahan najis yang haram. Bahkan, ia telah berubah menjadi bahan baru yang mempunyai hukum yang berlainan. Manakala, sesuatu sifat bahan suci yang berubah menjadi najis, maka nama juga bertukar menjadi bahan najis seperti jus buah- buahan yang menjadi arak, air minuman yang berubah menjadi air kencing, makanan yang berubah menjadi najis manusia, najis dan air kencing manusia dan haiwan yang digunakan sebagai baja untuk mengeluarkan buah-buahan yang halal dan beberapa contoh yang berlainan.”

Ibn Taymiyyah juga menyatakan di dalam al-Fatawa al-Kubra (Ibn Taymiyyah, t.t):
“Riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah serta ulama Zahiri dan lain-lain menyatakan najis boleh menjadi suci melalui proses istihalah. Pandangan ini adalah pandangan yang lebih tepat. Mereka berpandangan, apabila binatang telah berubah menjadi tanah, maka hukumnya berubah menjadi suci. Selain itu, sesuatu yang terjatuh ke dalam tempat garam kemudian berubah menjadi garam maka hukumnya turut berubah.”

Sepertimana yang diketahui, pembakaran atau ihtiraq merupakan salah satu medium penyucian istihalah dalam syariat Islam (Ibn Nujaym 1968). Pandangan ini majoritinya disepakati oleh mazhab Hanafi. Antaranya, Ibn Taymiyyah menegaskan bahawa asap yang terhasil daripada perbakaran bahan najis adalah suci, malah tanah yang terkena najis yang kemudiaannya dibentuk menjadi barangan tembikar juga akan menghasilkan tembikar yang suci (Ibn Taymiyyah, t.t).

Merujuk pandangan ulama semasa yang membincangkan teori istihalah, Prof. Madya Dr. Anisah Ab. Ghani menyatakan bahawa teori istihalah sebagai percampuran antara bahan najis dengan bahan suci yang merubah zat najis kepada zat yang suci atau sebatian zat antara bahan halal dan bahan haram sehingga ia tidak boleh diasingkan (Anisah Ab. Ghani, 2011).

Manakala, Prof. Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid mendefinisikan teori istihalah sebagai teori pencernaan. Teori pencernaan akan merubah bahan asal membentuk bahan baru yang berbeza dengan bahan asal. Istihalah melibatkan agen mekanisme perubahan secara mekanikal dan bukan mekanikal. Contoh proses istihalah secara mekanikal ialah air kumbahan yang telah melalui proses penyulingan mampu menghasilkan air minuman yang suci. Manakala, contoh proses istihalah secara bukan mekanikal ialah wang hasil perjudian dihulurkan ke dalam badan baitulmal menghasilkan wang yang halal untuk diagihkan kepada fakir miskin (Mahmood Zuhdi, 2011).

Berdasarkan beberapa pandangan-pandangan ini, istihalah dapat dirumuskan sebagai perubahan zat asal kepada zat baru secara semulajadi atau bukan semulajadi (Wahbah al-Zuhayli, 1997). Perubahan yang terhasil akan merubah sifat secara keseluruhan meliputi nama, warna, rasa, dan bau. Kaedah fiqh yang sesuai digunakan, ialah bahan najis apabila berubah keadaannya (menjadi suatu bahan lain) maka hukumnya menjadi suci. (Mahmud Isma’il Muhammad Mish`al, t.t). Struktur teori istihalah mempunyai kerangka asasnya yang tersusun dan tersendiri. Berasaskan struktur teori istihalah di atas, bahan akhir yang terhasil akan menentukan sesuatu hukum.

Rujukan Utama: Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Dari Perspektif Hukum Islam

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Sekarang kita lihat hasil penulisan berkenaan post yang lepas, Pingan Mangkuk Fine Bone China. Bagaimana ia dihasilkan serta hukum yang berkaitan dengannya.

Analisis proses pengkalsinan dan proses pembakaran bone china akan dinilai mengikut perspektif hukum Islam. Aplikasi kedua-dua proses ini ditentukan mengikut penilaian kaedah penyucian Islam yang berkaitan iaitu melalui teori istihalah.

a. Proses Pengkalsinan Tulang Dalam Bone China

Serbuk abu tulang terhasil daripada proses pengkalsinan tulang. Pengkalsinan berasal daripada perkataan calcine atau calcination yang bermaksud mengurangkan atau mengecilkan, mengoksidakan, mengeringkan dengan pemanggang atau menggunakan pemanasan yang melampau (Judy Pearsall, 1999). Proses ini melibatkan beberapa fasa tertentu. Tulang dibersihkan dengan menggunakan air paip sebelum ia distim dan dikalsinkan pada suhu 800oC hingga 1000oC bagi menghilangkan lemak dan gelatin pada tulang. Kemudian, tulang akan dikisar dalam keadaan basah untuk mengecilkan saiz partikel tulang sehingga 75% hingga 80% dan diameter kurang 10µm. Setelah itu, ia diperam selama tiga atau empat minggu sehingga menghasilkan pati tulang. Proses pemeraman ini dilakukan bagi meningkatkan kadar plastik dalam kandungan bahan bone china. (F.H. Norton, 1952).

Kebiasaannya, abu tulang diambil daripada tulang lembu. Tulang lembu sangat sesuai digunakan dalam pembuatan bone china (Frank Hamer, 1975). Tulang lembu mempunyai kandungan iron yang rendah serta berfungsi menghasilkan warna lebih putih dan bersifat lut cahaya terhadap produk bone china (W.E. Worrall, 1975) Sebaliknya, tulang kuda dan babi tidak sesuai digunakan kerana mempunyai kandungan iron besi yang tinggi serta memberi kesan negatif terhadap penghasilan warna bone china. Warna yang terhasil adalah kekuningan atau keperangan. (Felix Singer dan Sonja S., 1963).

Produk bone china memerlukan kandungan ion besi yang rendah dalam proses pembuatannya. Oleh itu, penggunaan tulang lembu lebih releven digunakan berbanding tulang kuda atau tulang babi (Ismail Ab. Rahman, 1992). Sumber bekalan utama tulang lembu diambil dari gudang penyembelihan di dalam negara atau luar negara seperti di Afrika Selatan (A. J. Dale, 1964). Kebiasaannya, syarikat-syarikat pembuatan porselin lebih gemar membeli abu tulang yang telah siap dikalsinkan dari syarikat yang khusus dan pakar dalam bidang pengkalsinan tulang (A. J. Dale, 1964). Setelah itu, abu tulang akan diadun bersama kaolin dan Cornish stone.

Adunan yang terhasil akan dibentuk untuk menghasilkan jasad bone china yang sempurna. Penghasilan jasad bone china perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum memulakan proses pembakaran. Proses pengeringan dilakukan bagi menyingkirkan air di dalam jasad bone china serta mengurangkan keretakan selepas proses pembakaran.

b. Proses Pembakaran Bone China

Bone china mempunyai tiga peringkat pembakaran iaitu pembakaran biskut (biscuit firing), pembakaran licau (glost firing) dan pembakaran enamel (enamel firing). Pertama, pembakaran biskut (biscuit firing) merupakan proses pembakaran tembikar sebelum dilicau (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994). Pembakaran biskut dilakukan dalam berbagai-bagai jenis tanur (tempat pembakaran barangan tembikar) (tanpa penulis, 1986). Kebiasaannya, pembakaran bone china menggunakan suhu yang tinggi iaitu antara 1200 hingga 1250 darjah celcius (Chris Lefteri, 2003). Pada suhu 850 darjah celcius, proses pengacaan atau kemasan mula terbentuk.

Dalam julat 1250 darjah celcius, fluks melebur, fasa kekaca terbentuk, dan perubahan hablur berlaku bagi meningkatkan sifat kekerasan dan lut cahaya pada jasad bone china (Allen Dinsdele, 1993). Masa pembakaran yang diambil adalah selama 17 hingga 20 jam. Pembakaram biskut akan menghasilkan permukaan bone china yang licin tanpa liang (F.H. Norton, 1973). Kedua, pembakaran glost (glost firing) merupakan pembakaran barangan seramik yang telah disalut dengan licau (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994).

Pembakaran glost merupakan pembakaran pada suhu yang lebih rendah. Bahkan masa pembakaran lebih singkat berbanding pembakaran biskut (tanpa penulis, 1986). Pembakaran bone china kali kedua dengan suhu 1150oC (Chris Lefteri, 2003). Bone china akan digilap menggunakan kertas karbon untuk menghasilkan permukaan porselin yang berkilau (F.H. Norton, 1973). Ketiga, pembakaran enamel (enamel firing) merupakan penghasilan kemasan atau salutan licau yang keras pada permukaan logam atau seramik. Pembakaran enamel juga merupakan pembakaran tambahan untuk mengekalkan hiasan pada jasad berlicau (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994). Pembakaran enamel dilakukan selepas proses licau. Suhu yang digunakan adalah lebih rendah dan masa pembakaran lebih singkat berbanding pembakaran glost (tanpa penulis, 1986). Bone china dibakar pada suhu 750oC hingga 850oC dan mengambil masa pembakaran selama 15 jam. Walau bagaimanapun, jumlah pembakaran berbeza bagi setiap kepingan bone china kerana jumlah pembakaran bergantung kepada jumlah penggunaan warna. Oleh itu, proses pembakaran akan berulang-ulang mengikut jumlah warna yang digunakan (A.J.Dale, 1964).

Berdasarkan proses pengkalsinan dan proses pembakaran bone china di atas, kedua-dua proses ini mempunyai persamaan dengan kaedah penyucian Islam iaitu istihalah. Proses-proses ini telah merubah sifat asal bahan menghasilkan bahan baru yang berbeza dari aspek zat dan fizikal. Oleh itu, kedua-kedua proses ini diaplikasikan sesuai dengan teori istihalah dalam Islam.

Note: oC adalah bermaksud Darjah Celcius, cth: 100oC

Rujukan Utama: Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Dari Perspektif Hukum Islam http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/14106/1/40-128-1-PB.pdf

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China
http://notapadat.com/perbincangan-hukum-pinggan-mangkuk-fine-bone-china/

Istihalah Dalam Perspektif Hukum Islam
http://notapadat.com/istihalah-dalam-perspektif-hukum-islam/

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China

Perbincangan Hukum Pinggan Mangkuk Fine Bone China


Beberapa hari yang lepas, isteri saya telah berhajat untuk menghadiahkan pinggan mangkuk Fine Bone China yang telah dibeli kepada non muslim kerana ia dikatakan berkemungkinan mengandungi tulang babi semasa proses pembuatannya. Saya telah meminta untuk dia menangguhkan hajatnya itu dan telah membuat carian internet supaya mendapat pejelasan panjang lebar.

Alhamdulillah, saya telah menemui beberapa sumber yang kukuh termasuk suatu Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Daripada Perspektif Hukum Islam yang disediakan oleh Norhidayah binti Pauzi dan Saadan bin Man darpada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Serba sedikit saya kutip ilmu yang dikongsikan oleh mereka di sini, dan mudah-mudahan mereka mendapat ganjaran yang setimpal atas usahanya ini.

ABSTRAK

Bone china adalah produk porselin yang mengandungi abu tulang, kaolin, dan Cornish Stone. Campuran ketiga-tiga bahan ini menghasilkan Bone china yang amat berkualiti. Adanya abu tulang haiwan dalam produk Bone china menimbulkan keraguan masyarakat Islam terhadap kehalalan penggunaannya. Produk-produk yang berasaskan haiwan sememangnya banyak menimbulkan keraguan. Hal ini kerana ia bersangkutan kepada dua perkara yang utama iaitu jenis haiwan yang disembelih dan cara penyembelihan haiwan tersebut. Penyelidikan ini menghuraikan konsep Bone china, proses-proses pembuatannya secara terperinci, dan lebih pentingnya membincangkan kaedah-kaedah syarak yang sesuai diguna pakai dalam penentuan hukum ke atas penggunaan Bone china. Kajian ini juga seterusnya merumuskan hukum yang bersesuaian terhadap isu-isu penggunaan Bone china berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum syarak. Untuk mencapai objektif kajian ini, metodologi kajian yang telah digunakan hasil daripada kajian perpustakaan adalah metode dokumentasi dan metode historis. Tambahan itu juga, kajian ini menggunakan kajian lapangan iaitu metode temubual dan observasi, serta analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasilnya, hukum penggunaan Bone china dapat dirumuskan berpandukan dua pandangan utama. Pandangan pertama, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengharuskan penggunaan Bone china bagi pengguna-pengguna Islam kerana mereka menerima kaedah istihalah sebagai instrument penyucian dalam Islam. Namun demikian, menurut pandangan kedua, yakni pandangan yang didominasi oleh mazhab Syafii dan Hanbali, keduanya tidak mengharuskan penggunaan Bone China. Ini kerana mereka menganggap tidak berlaku istihalah dalam penghasilan Bone China.

PENGENALAN

Kehalusan dan kesenian dekorasi barangan meja bone china seperti set cawan dan set pinggan mangkuk adalah faktor utama bone china diminati bagi kaum wanita sebagai koleksi peribadi mereka. Bone china adalah produk tembikar berkualiti tinggi yang sering digunakan sebagai perhiasan dan juga peralatan makan dan minum oleh kalangan masyarakat elit kerana harganya yang amat tinggi. Bone china merupakan produk porselin yang mengandungi abu tulang (bone ash), kaolin, dan Cornish stone. Bahkan, penghasilan bone china adalah daripada abu tulang babi yang diharamkan oleh syarak. Selain itu, fatwa-fatwa bone china yang dikeluarkan dalam beberapa negara adalah bertentangan antara satu sama yang lain. Hal ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam terhadap penggunaannya. Justeru, artikel ini akan menganalisis perbezaan fatwa-fatwa bone china dan membuat penilaian semula tentang hukum penggunaan bone china menurut perspektif hukum Islam semasa.

ANALISIS FATWA-FATWA BONE CHINA YANG MENGHARUSKAN

Analisis fatwa-fatwa bone china yang diwartakan melibatkan beberapa buah negara seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) belum mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bone china. Tetapi, terdapat sebuah panduan agama (irsyad) yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Singapura yang membahaskan isu ini. Irsyad merupakan sebuah panduan agama, dan bukan fatwa yang diwartakan. Irsyad tersebut berbunyi (Majlis Ugama Islam Singapura, 2011):

“Bone china adalah sejenis tembikar baru yang menggunakan tulang binatang sebagai salah satu dari kandungannya. Tulang tersebut dibakar sehingga 1000 darjah celsius sehingga berubah sifat dan bentuknya. Bone china kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti tanah liat untuk menjadikannya keras, dan dipanggil sebagai bone china. Oleh kerana sifat tulang tersebut telah berubah, dan juga bone china telah bercampur secara halus dengan bahan-bahan lain, maka bejana dari “bone china” boleh digunakan untuk menyediakan makanan. Bone china bukan najis.”

Analisis fatwa bone china daripada (MUIS), berdasarkan kenyataan daripada buku panduan irsyad ternyata sandaran yang digunakan berasaskan konsep istihalah (Izal bin Mustafa, 2011). Kaedah istihalah didefinisikan Ibn al-`Arabi sebagai perubahan bahan najis menjadi suci dari aspek zat dan sifat-sifatnya. Zat dan sifat-sifatnya berubah menjadi bahan baru dan hukumnya juga berubah menjadi suci (Muhy al-Din Ibn `Arabi, 1961). Oleh itu, hukum penggunaan bone chinaadalah diharuskan oleh syarak.

Pada 29 Februari 2008, Halal Monitoring Committee (HMC) di United Kingdom telah mengeluarkan sijil halal kepada syarikat Istipitar Sdn. Bhd. seperti berikut (t.n) (2009):

Hasil daripada analisis terhadap produk Ansley’s Bone China yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pemantauan Halal (HMC), mereka menyimpulkan bahawa: “Keputusan akhir analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan mentah yang digunakan dalam produk bone china tidak mengandungi unsur-unsur haiwan yang tidak halal, bahkan menggunakan 100% daripada abu tulang lembu”. ” Sijil halal ini dikeluarkan pada 29 Februari 2008”.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh HMC, Zainal Hisyam Yusuf yang merupakan Ketua Eksekutif di Istipitar Sdn. Bhd. menegaskan bahawa produk bone china yang dijual adalah halal dan boleh digunakan oleh orang Islam tanpa sebarang keraguan. Selain itu, pihak HMC telah menganalisis bahawa pembuatan jenama Ansley’s Bone China tidak dimasukkan bahan haram, bahkan hanya menggunakan tulang lembu sepenuhnya. Oleh itu, penggunaan pinggan mangkuk Ansley’s Bone China adalah harus bersandarkan kepada sijil halal yang dikeluarkan di United Kingdom.

Rujukan Utama: Analisis Fatwa-Fatwa Bone China Dari Perspektif Hukum Islam http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/14106/1/40-128-1-PB.pdf

Analisis Proses Penghasilan Pinggan Mangkuk Fine Bone China
http://notapadat.com/analisis-proses-penghasilan-pinggan-mangkuk-fine-bone-china/

Istihalah Dalam Perspektif Hukum Islam
http://notapadat.com/istihalah-dalam-perspektif-hukum-islam/